Privacy Policy (oud)

Privacyverklaring in kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese wet databescherming (GDPR, General Data Protection Regulation)

PieperCross.nl (contactadres: Jan Krol LMB, Langeweg 16, 9861 GD Grootegast), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Piepercross.nl verwerkt uw persoonsgegevens en een aantal aan u te relateren gegevens  indien u als deelnemer aan haar activiteiten  of via een contactmoment (e-mail/telefoon/schrijven) deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Data-element data afkomstig van:
voor- en achternaam deelnemer, contact
adres, woonplaats deelnemer
telefoonnummer deelnemer
   
e-mailadres klant, leverancier, contact

Doel en basis van verwerken persoonsgegevens
Piepercross.nl verwerkt persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden i.v.m. uitvoering van activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Piepercross.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Piepercross.nl bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Datacategorie bewaartermijn
naw-data, contact niet bewaard
naw-data, (deelnemer) max. 3 jaar na laatste deelnemen aan activiteit

Delen van persoonsgegevens met derden
Piepercross.nl verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken
Veelal moet een bezoeker vooraf aan het bezoeken van een site formeel toestemming worden gevraagd voor cookie-gebruik; in een aantal uitzonderingsgevallen mag worden volstaan met de verklaring waarin het cookie-gebruik is beschreven.
Cookies, noodzakelijk om een site technisch juist te laten functioneren, mogen altijd worden geplaatst.

Piepercross.nl gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Wij plaatsen een/ of meerdere directe ’technische’ cookies op uw pc, tablet, of smartphone om de site correct te laten werken.

Cookies actief vanaf onze site:

  • Een sessie-cookie, technisch noodzakelijk om onze site correct te laten werken; dit cookie wordt altijd geplaatst en verdwijnt van uw apparaat bij sluiten van de browser.
  • Indirecte cookies, voor registreren van de navigatie naar, over en vanaf onze site en voor bepaling van terugkerend bezoek: de cookies blijven 2 jaar op een apparaat aanwezig, en verzamelen geen persoons-informatie.
  • Een cookie waarmee wordt vastgelegd de gemaakte keuze omtrent onze site-cookes; de cookie blijft 3 maanden aanwezig, en wordt in geval van een gewijzigde keuze overschreven. Deze cookie voorkomt een hinderlijk opnieuw aanbieden van de cookie-keuze bij herhaald site-bezoek.
  • Er zijn geen Social Media via onze site actief.

Vanuit de EU e-privacy Directive mogen we volstaan met aanduiden en beschrijven van ons cookie-gebruik in deze Privacyverklaring, en is er geen noodzaak site-bezoekers toestemming te vragen voor ons cookie-gebruik.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  • U heeft het recht om door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Piepercross.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
  • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jankrol.nl.
  • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan in het identiteitsbewijs), ID-nummer en BSN-nummer zwart; dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Piepercross.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@piepercross.nl.